Despre ALCM

Asociaţia Leader Colinele Moldovei are ca scop principal sprijinirea dezvoltării rurale durabile a comunităţilor din arealul deservit (Comunele Albeşti, Calarasi, Copalau, Durnesti, Dobarcenî, Frumuşica, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Suliţa, Todireni, Trusesti si oraşul Flamanzi din judeţul Botoşani, precum si Comuna Deleni din judeţul lasi), promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, naţionale si/sau alte tipuri de granturi, punând astfel bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării Strategiei de Dezvoltare Locala, in principal, dar nu numai, pentru orizontul de timp 2014-2020-2023, în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, a dezvoltării mediului economic şi a îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI SUNT:

1. Elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de Programul LEADER 2014-2020, masura 19 in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului si alte documente specifice;

2. Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL), având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen, asa cum se regăsesc acestea in dosarul care a obtinut finanţare prin PNDR 2014-2020, conform Raportului de Selecţie publicat pe site-ul www.madr.ro, cu eventuale modificări si completări, conform procedurilor specifice, elaborate de Direcţia Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (DGDR-AMPNDR) si de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR);

3. Alegerea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul SDL, stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală respectiva;

4. Pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale, care vor să, participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

5. Încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale existente si identificate ca atare;

6. Realizarea de acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;

7. Sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor locale;

8. Diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative in cadrul comunităţilor locale deservite;

9. În contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu şi calitatea vieţii/diversificare, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural şi cultural, creşterea conştientizării asupra mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile pentru energie.

10. Activitati de consultanta pentru beneficiari privaţi si/sau publici, in vederea accesarii de programe prin PNDR, in sesiunile deschise la nivel naţional, dar si in cadrul altor programe de finanţare (europene, naţionale si/sau alte tipuri de granturi specifice), conf. art 48 din OG 26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

11. Cu aprobarea prealabila a Consiliului Director, Asociaţia se poate implica, in nume propriu si/sau prin parteneriate constituite in acest sens, in scrierea si implementarea altor tipuri de proiecte cu finanţare naţionala, europeana si/sau din alte tipuri de granturi, proiecte care au legătură cu obiectivele de mai sus si care sunt, la un moment dat, considerate a fi oportune in ducerea la îndeplinire a specificului activitatii derulate si la sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor deservite. In sprijinirea realizarii unor astfel de initiative, Adunarea Generala poate aproba participarea Asociaţiei la co-finantarea respectivelor proiecte, din surse proprii, constituite cu respectarea prevederilor actelor statutate ale Asociaţiei si a reglementarilor legale in materie.

DESCARCA DOCUMENTELE ASOCIAȚIE LEADER COLINELE MOLDOVEI

> Act Constitutiv
> Act aditional 1 la Actul Constitutiv
> Statutul Asociaței Leader Colinele Moldovei
> Act aditional 1 la Statut
> Autorizația de Funcționare

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER