Comuna Răuseni

0. DATE DE IDENTIFICARE

Denumire:  RĂUSENI

Data înfiinţării: (începând cu L2/1968) –

Suprafaţă: 5099 ha

Populaţie totală stabilă (2008): 3102 locuitori

Localitatea reşedinţă: RĂUSENI

Sate aparţinătoare:

Denumiri: RĂUSENI, DOINA, POGORĂŞTI, REDIU, STOLNICENI

Număr localităţi: 5

Cod SIRUTA: 38679

Cod poştal: 717320

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ:

1.1. Poziţie (în judeţ):  sud estică, C. Jijiei Inferioare

1.2. Coordonate geografice:

 • Latitudine nordică – 47° 33’
 • Longitudine estică – 27° 11’

1.3. Altitudine medie: 80 m

1.4. Vecini:

 • nord-est – Călărași
 • nord – vest – Hlipiceni
 • sud – vest – jud. Iași
 • sud – jud. Iași
 • est – jud. Iași

 

2. CADRU NATURAL ŞI PEISAJ:

2.1. Caracteristici ale peisajului (cf. Atlas RSR):

Peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental (parţial pontic subdunărean) cu terenuri agricole, rare pajişti stepice puternic modificate şi pajişti cu plante halofile şi pâlcuri de stejar pedunculat cu arţar tătăresc.

 

2.2. Ape de suprafaţă:

Râuri: Jijia, Mihăeasa

Lacuri naturale:

Lacuri artificiale şi heleştee:

2.3. Vegetaţie şi faună: zonă de silvostepă

Păduri: Doina-Rediu; stejar cu gorun, carpen, tei.

Specii de plante şi animale: plante agricole; mistreţi, căprioare, dihori, vulpi, jderi, iepuri, prepeliţe, ciocănitori

Culoare de migraţie a păsărilor: –

2.4. Caracteristici ale solului:

Tipuri de sol: lăcoviști, regosoluri, cernoziomuti

2.5. Resurse ale subsolului: –

2.6. Zone protejate

ROSPA (nr. /denumire /% din suprafaţa UATB): –

Alte rezervaţii (denumire /suprafaţă): –

2.7. Peisaj cultural (da – obiectul /nu):

Da – Iazul Pogorăşti – Mihăiasa.

 

3. ACCESIBILITATE:

3.1. Rutieră:   DN = 0

DJ = 2

DC = 2

3.2. Feroviară:

Lungime linie CF = 9,4 km

Staţie /haltă /anul dării în folosinţă:

– Statia Rediu

– Halta Rauseni

3.3. Aeriană: distanţa minimă faţă de un aeroport

Răuseni – Iaşi = 69 km

3.4. Distanţa între oraş /sat reşedinţă şi municipiul reşedinţa de judeţ:

Răuseni – Botoşani = 67 km

3.5. Distanţa între oraş /sat reşedinţă şi cel mai apropiat oras:

Răuseni – Flămânzi = 42 km

3.6. Conectare la sisteme de transport public interurban: DA

3.7. Punct de trecere a frontierei (PCTF): NU

 

4. ASPECTE ISTORICE:

4.1. UAT: denumire actuală /atestare documentară /denumiri vechi:

Comuna Răuseni/ 1352-1456/ –

4.2. Localităţi: denumire actuală /atestare documentară /denumiri vechi:

Răuseni/ sec. XIV/ –

Doina/ -/ –

Pogorăşti/ sec. XIX/ –

Rediu/ -/ –

Stolniceni/ -/ Stolnici

 

5. TERITORIU ADMINISTRATIV

5.1. Suprafaţă totală: (ha /% din suprafaţa judeţului): 5099 / 1,02%

5.2. Bilanţ teritorial:

Nr.crt.

Folosinţa terenului

Suprafaţa

ha

Suprafaţa

%

1. Terenuri cu destinaţie agricolă, din care:

Terenuri arabile

Pasuni

Fâneţe

Vii

Livezi

4389

3104

1150

112

17

6

86,1

60,9

22,6

2,2

0,3

0,1

2. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

145

2,8

3. Ape, bălţi

80

1,6

4. Terenuri circulaţii şi construcţii

485

9,5

TOTAL

5099

100

 

6. STRUCTURA URBANISTICĂ A LOCALITĂŢILOR

6.1. Tipul de plan

Localitate

Plan organic în întregime

Plan prestabilit în întregime

Combinaţii plan organic /prestabilit

Răuseni

*

Doina

*

Pogorăşti

*

Rediu

*

Stolniceni

*

 

6.2. Funcţiuni urbanistice principale

Locuire rurală.

6.3. Calitatea locuirii

 • Locuinţe /1000 locuitori: 372,6
 • S locuibilă /locuinţă: 31,8 mp
 • S locuibilă /locuitor: 11,8 mp

 

7. POPULATIE ŞI CARACTERISTICI DEMOGRAFICE:

7.1. Populaţie la recensăminte (locuitori):

1930 1948 1956 1966

1977

1992

3126 3494 4075 4314

3908

2753

Populaţia la recensământul din 2002

Localităţi

Nr. locuitori

RĂUSENI

1232

DOINA

609

POGORĂȘTI

185

REDIU

650

STOLNICENI

307

Total

2983

 

Coeficient de dispersie*: 2,35

7.2. Dinamica populaţiei: 2008 /1990: 0,39%

7.3. Mişcarea naturală (2008): natalitate /mortalitate /spor natural : 9,3/13,2/-3,9

7.4. Mişcarea migratorie 2000-2008:

 • media sosirilor: 19,3
 • media plecărilor: 14,6
 • bilanţ migratoriu: 4,72
 • bilanţ total: 3,2

7.5. Structura pe sexe:M – 49,2%; F – 50,8%

7.6. Structura pe vârste:20,5/58,8/20,7%

raport de dependenţă demografică: 70 %

 

8. ECONOMIA

8.1. Forţa de muncă

Populaţie activă ocupată (2002): sector primar – 87,8%/secundar – 2,4%/terţiar – 9,8%

Număr şomeri (2009): 52

Raport de dependenţă economică (2002): 0,59

8.2. Activităţi economice:

Agricultură şi zootehnie

Principalele culturi agricole (anul 2003):

 • porumb – 1402 ha;
 • floarea soarelui -605 ha;
 • grâu şi secară – 336 ha;

Creşterea animalelor şi păsărilor (anul 2003):

 • ovine – 3940 capete;
 • bovine – 1142 capete;
 • porcine – 1084 capete;
 • păsări – 13231 capete;

Apicultură –  familii de albine;

Industrie:

Servicii:

Turism:

8.3. Sector IMM:

Număr total înmatriculări societăţi PJ în perioada 1990-2009: 9

Număr total înmatriculări societăţi PF în perioada 1990-2009: 17

Valoarea totală a capitalului social subscris în perioada 1990-2009: 27611 RON

Numărul societăţilor comerciale cu capital privat în perioada 1990-2009: 11

 

9. ECHIPAMENTE SOCIO-CULTURALE (2008)

9.1. Unităţi de învăţământ:

 • licee: 0
 • şcoli primare şi generale: 5
 • grădiniţe: 4

9.2. Sănătate:

 • spitale – 0
 • sanatorii – 0
 • unităţi medico-sociale – 0
 • cabinete medicale – 1

9.3 Cultură, sport, recreere:

 • teatre şi instituţii muzicale – 0
 • muzee – 0
 • biblioteci – 4
 • terenuri sport – 2

9.4. Altele

 • tribunale – 0
 • judecătorii – 0
 • bănci comerciale  – 0
 • unităţi de cazare – 0

10. GOSPODĂRIE COMUNALĂ

10.1. Alimentare cu apă (lungime simplă reţea /% gospodării racordate): 12km

10.2. Canalizare menajeră (lungime simplă reţea /%gospodării racordate): 0

Staţii de epurare (trepte /capacitate /anul dării în folosinţă): –

10.3. Alimentare cu gaze naturale (lungime reţea /% gospodării racordate): 0

SRMP pe teritoriul administrativ: 0

10.4. Alimentare cu energie electrică (% gospodării racordate): 91,54%

10.5. Alimentare cu energie termică (da – tip de centrală /combustibil /nu): NU

10.6. Telecomunicaţii (cablu optic /nr. centrale automate /nr. centrale digitale): NU / 0 / 1

10.7. Servicii locale de gospodărie comunală (da /nu): NU

11. PATRIMONIU CONSTRUIT

11.1. Zonă construită protejată: –

11.2. Numărul monumente istorice:

NUMĂR MONUMENTE ISTORICE ÎN CAPITOLELE L.M.I.

CAP. I ARHEOLOGIE

Nr. poziţii în LMI/ nr. pozitii în grupa valorică A

1/0

Nr. real de MI /nr.monumente în grupa valorică A

1/0

CAP. II ARHITECTURĂ

Nr. poziţii în LMI/ nr. pozitii în grupa valorică A

Nr. real de MI /nr.monumente în grupa valorică A

CAP.III  MONUMENTE DE FOR PUBLIC

Nr. poziţii în LMI/nr. pozitii în grupa valorică A

Nr. real de MI /nr.monumente în grupa valorică A

CAP.IV

MONUMENTE MEMORIALE/FUNERARE

Nr. poziţii în LMI/nr. pozitii în grupa valorică A

Nr. real de MI /nr.monumente în grupa valorică A

TOTAL MONUMENTE ISTORICE

Nr. poziţii în LMI/nr. pozitii în grupa valorică A

1/0

Nr. real de MI /nr.monumente în grupa valorică A

1/0

 

 • MI de interes naţional (L5 /2000): –

11.3. Reşedinţe voievodale şi boiereşti:

11.4. Lucrări edilitare istorice:

Cale ferată cu ecartament normal executată în perioada 1877-1919.

11.5. Poduri istorice: –

11.6. Propuneri de clasare în L.M.I.

Gara Rediu.

12. ELEMENTE CULTURALE ŞI DE CULT

12.1. Elemente memoriale: număr /denumire

(Nu sunt incluse în acest număr monumentele istorice înscrise în L.M.I. la capitolele III – monumente de for public şi cap. IV – monumente memoriale/funerare.)

12.2. Ocupaţii tradiţionale (cu valoare etnologică):

12.3. Mănăstiri, schituri: număr /denumire

12.4. Protoieria ortodoxă: –

13. STAREA MEDIULUI SI BIODIVERSITATE

13.1. Calitatea aerului: fară probleme

13.2. Calitatea apelor: fară probleme

13.3. Calitatea solurilor: cu probleme

13.4. Specii protejate:

14. RISCURI NATURALE ŞI TEHNOLOGICE

14.1. Riscuri naturale

 • Cutremur: zonă seismică 7,1
 • Inundaţii:  inundaţii pe curs de apă,     inundaţii pe torenţi
 • Alunecări de teren: risc ridicat

14.2. Riscuri tehnologice

 • Industriale:
 • Amenajări hidrotehnice: prezintă risc
 • Gropi de gunoi: prezintă risc
 • Altele:

15. INVESTIŢII ŞI PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

15.1 Investiţii importante realizate în intervalul 2004 – 2009: 5

15.2. Proiecte cu finanţare externă:

 • Phare
 • SAPARD
 • ISPA
 • Fonduri Structurale
 • Altele

16. BUGETUL LOCAL

17. DOCUMENTAŢII DE URBANISM ŞI DE AMENAJARE A TERITORIULUI

 • PUG aprobat: anul 2002
 • PATZR REGIUNEA NORD EST, INCD, URBAN PROIECT , 2003
 • PUZ  de extindere a teritoriului intravilan realizate in intervalul

2005-2009: 0

 • Alte documentaţii în teritoriul administrativ

18. Evaluarea mediului intern şi extern – probleme şi elemente de potenţial (SWOT)18. 1 Mediul intern

 

Domenii

Puncte tari

Puncte slabe

 1. 1.  
Cadru natural şi peisaj – peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental- suprafeţe cu păduri

 

– zone afectate de alunecări de teren- inundaţii pe curs de apă

– inundaţii pe torenţi

 

 1. 2.  
Poziţie şi accesibilitate – probleme mari de accesibilitate şi transport
 1. 3.  
Resurse umane – potenţial demografic relativ bun- bilanţ migratoriu pozitiv

– indice de vitalitate relativ ridicat

– procent relativ scăzut al populaţiei fără şcoală absolvită

– procent ridicat al populaţiei absolvente de studii superioare

– spor natural negativ- populație îmbătrânită
 1. 4.  
Economie – rata şomajului ridicată
 1. 5.  
Locuire şi echipare socială – nivel relativ ridicat de echipare cu echipamente publice cu rol de proximitate  – suprafaţă locuibilă mică- creşteri reduse ale fondului de locuinţe intre 1991-2001

– nivel scăzut de echipare cu echipamente publice cu rol teritorial

 

 1. 6.  
Echipare tehnică – rată scăzută a telefonizării- nivel extrem de scăzut de echipare cu utilităţi a locuinţelor

– probleme la nivelul echipării şi gospodăririi apelor

 

 1. 7.  
Patrimoniu cultural şi natural – monumente istorice de interes local- lucrări edilitare istorice

-peisaj cultural – Iazul Pogorăşti – Mihăiasa

 1. 8.  
Starea mediului – probleme la nivelul calităţii solului- riscuri tehnologice
 1. 9.  
Turism – lipsa infrastructuri şi a servicilor turistice
 1. 10.          
Administrare şi planificare – PUG in vigoare

 

18.2 Mediul extern

Oportunităţi:

Fondurile Structurale accesibile prin intermediul Programelor Operaţionale Sectoriale (POS), a Programului Operaţional Regional (POR), a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi a Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) după cum urmează (AP = Axă Prioritară):

POS de Mediu – http://www.mmediu.ro/programe_finantare/pos_mediu.htm

AP1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

AP4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii

AP5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

POR – REGIO – http://mdrt.ro/index.php?p=205

AP3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

AP4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

AP5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

POS Creşterea Competitivităţii Economice – http://amposcce.minind.ro/

AP3: TIC pentru sectoarele privat şi public

POS Dezvoltarea Resurselor Umane – http://www.posdru.edu.ro/

AP2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

AP3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

AP5: Promovarea măsurilor active de ocupare

AP6: Promovarea incluziunii sociale

PNDR – http://www.maap.ro/

AP1 –Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

AP2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

AP3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

AP4 – LEADER

Programului Operaţional pentru Pescuit (POP)

AP4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti

Fondul Român de Dezvoltare Socială http://www.frds.ro/index.php?id=21 prin Programul de Intervenţii Prioritare (PIP), Un viitor mai bun pentru femei (VBF) şi  Economia Socială ca abordare strategică a dezvoltării locale, prin crearea şi managementul întreprinderilor sociale (ESPAS).

Ameninţări:

 • Adâncirea crizei economice şi financiare pe plan mondial, european şi naţional.
 • Lipsa adoptării de strategii de dezvoltare economică locală.
 • Lipsa adoptării de politici de dezvoltare economice, sociale, culturale, de protecţia mediului, de locuire şi echipare cu infrastructuri.
 • Lipsa de sprijin şi asistenţă tehnică pentru nivelul local în vederea pregătirii de strategii de dezvoltare teritorială şi Planuri de Acţiune Locală.
 • Lipsa de sprijin şi asistenţă tehnică pentru nivelul local în vederea pregătirii de proiecte de dezvoltare pentru accesarea de fonduri nerambursabile.
 • Lipsa de sprijin şi asistenţă tehnică pentru nivelul local în vederea implementării de proiecte de dezvoltare.
 • Lipsa de măsuri energice pentru îmbunătăţirea capacităţii administraţiei locale de a gestiona dezvoltarea.
 • Riscul depopulării şi migrării forţei de muncă tinere către alte judeţe /regiuni /ţări.
 • Pericolul accentuării riscurilor naturale în lipsa adoptării de măsuri energice în domeniul gospodăririi apelor, îmbunătăţirilor funciare şi protecţiei factorilor de mediu.

19. DIAGNOSTIC

Comună de mărime mijlocie situată în zonă de câmpie cu accesibilitate scăzută.

Resurse naturale scăzute.

Patrimoniu natural şi cultural redus.

Nivel de echipare cu infrastructuri tehnice și sociale: mediu.

Riscuri: alunecări de teren, inundații pe curs de apă, inundații pe torenți și riscuri tehnologice.

Activitate industrială scăzută.

Activitate agricolă dominantă: cultura florii soarelui.

Populaţie: îmbătrânită, în creștere.

Documentații de urbanism: PUG mai vechi de 5 ani.

 

 

 

 

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER